The center of chiangmai

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยน => การศึกษา สุขภาพ เบ็ดเตล็ด ทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: iamCNX ที่ สิงหาคม 21, 2012, 07:09:08 PMหัวข้อ: เชียงใหม่เตรียมเข้าสู่จังหวัดเกษตรปลอดภัย ปี 59
เริ่มหัวข้อโดย: iamCNX ที่ สิงหาคม 21, 2012, 07:09:08 PM
จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการจังหวัดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งเป้าปี 2559 เป็นเมืองเกษตรปลอดภัยทั้งจังหวัด
      มล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการจังหวัดเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสู่ “การเป็นเมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อาศัยและผู้มาเยือน ในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก พร้อมกับเป็นประตูการค้าการลงทุนสู่สากล”
      ในเบื้องต้น ได้ตั้งเป้าหมายให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการปีละ 1,000 คน มุ่งเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้ ตรวจรับรองแปลงและกระบวนการผลิตในไร่นา เน้นสร้างผลผลิต 3 ชนิด หลัก ๆ คือ นาข้าว พืชผักและไม้ผลที่มีผลผลิตกว่า 16% ของ GPP ของจังหวัด มีการนำร่องดึงเกษตรกรในหลายพื้นที่เข้าสู่กระบวนการผลิตเกษตรปลอดภัยได้แล้วเกือบ 5,000 คน สามารถลดปริมาณการใช้สารเคมีได้ถึง 50% มีเกษตรกรเครือข่ายเข้าร่วมโครงการครอบคลุมหลายพื้นที่อาทิ อำเภอแม่ริม สันทราย พร้าว ฝาง แม่อาย สารภี สันป่าตอง จอมทอง และฮอด เน้นด้านการควบคุมผลผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตในแหล่งผลิตฟาร์ม ไร่นาสู่โต๊ะอาหาร หรือ From Farm to Table ตลอดจนผลักดันให้การเกษตรทั้งระบบได้มาตรฐาน GAP ที่มีทั้งเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยและเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อให้ในปี 2559  จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเกษตรปลอดภัยทั้งจังหวัด ควบคู่ไปกับการดำเนินงานแบบคู่ขนานด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน สืบไป
ทั้งนี้ หากเกษตรกรสนใจแนวทางการทำเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์   ๐-๕๓๓๒-๔๐๑๕, ๐-๕๓๓๒-๔๐๑๘